• Poplatky za štúdium

   • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

    v SZUŠ Talent-UM Michalovce – šk. rok 2021/22

     

    SK19 5600 0000 0042 2719 0003

     

    Variabilný symbol podľa vyučujúceho!

     

    V poznámke uveďte meno žiaka!

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    SZUŠ Okružná Michalovce

    hudobný

    Prípravné štúdium

    8

    I. stupeň základného štúdia

    8

    II. stupeň základného štúdia

    8

    Štúdium pre dospelých

    40

    Zápisné na školský rok je 5 €/žiak/odbor.


     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    SZUŠ Okružná Michalovce

    tanečný

    výtvarný

    literárno-dramatický

    odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

    Prípravné štúdium

    8 (I. polrok)

    4 (II. polrok)

    I. stupeň základného štúdia

    8 (I. polrok)

    4 (II. polrok)

    II. stupeň základného štúdia

    8 (I. polrok)

    4 (II. polrok)

    Štúdium pre dospelých

    40

    Zápisné na školský rok je 5 €/žiak/odbor.

     

     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    Elokované pracovisko Štefánikova Michalovce

    DFS Zempliník”

     

    hudobný

     

    tanečný

     

     

    Prípravné štúdium

    5 (I. polrok)

    3 (II. polrok)

    I. stupeň základného štúdia

    5 (I. polrok)

    3 (II. polrok)

    II. stupeň základného štúdia

    5 (I. polrok)

    3 (II. polrok)

    Zápisné na školský rok je 5 €/žiak/odbor.


     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    SZUŠ Okružná Michalovce

    Tanečný

    Prípravka prípravného štúdia

    16 (I. polrok)

    8 (II. polrok)

    Bez zápisného.


     

    Samoplatci:

    1. Zápisné neuhrádzajú samoplatci, ktorí platia plnú výšku príspevku.

    2. štúdium pre žiaka tanečného odboru DFS Zemplínik, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 30 €/mesiac (I. polrok) 15 €/mesiac (II. polrok)

    3. štúdium pre žiaka hudobného odboru, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 55 €/mesiac

    4. štúdium pre žiaka tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru alebo odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 35 €/mesiac (I. polrok), 18 €/mesiac (II. polrok)


     

    Hra na obligátny nástroj je spoplatnená sumou 10 €/žiak/mesiac. Oslobodení od poplatku sú žiaci 3. ročníka 1. časti I. stupňa vyššie, ktorí reprezentujú školu, resp. sa venujú nástroju, ktorý je potrebné obsadiť v školských súboroch.

     

    Termíny vyplatenia školného:

    1. Ak žiak vypláca školné polročne, termíny vyplatenia sú:

     1. I. polrok – 31.10. 2021 (aj termín pre vyplatenie ročného školného)

     2. II. polrok – 28. 2. 2022

     

    Výška príspevkov je platná od 1.9.2021.

    Zmena príspevku v II. polroku platná od 28.1.2022.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje