• Poplatky za štúdium

   • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

    v SZUŠ Talent-UM Michalovce – šk. rok 2022/23

     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    SZUŠ Okružná Michalovce

    hudobný

    tanečný

    výtvarný

    literárno-dramatický

    odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

    Prípravné štúdium

    8

    I. stupeň základného štúdia

    8

    II. stupeň základného štúdia

    8

    Štúdium pre dospelých

    40

    Zápisné na školský rok je 5 €/žiak/odbor.


     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    Elokované pracovisko Štefánikova Michalovce

    DFS Zemplínik”

     

    hudobný

     

    tanečný

     

     

    Prípravné štúdium

    5

     

    I. stupeň základného štúdia

    5

     

    II. stupeň základného štúdia

    5

    Zápisné na školský rok je 5 €/žiak/odbor.

     

    Pracovisko

    Odbor

    Ročník

    Príspevok v €/mesiac

    SZUŠ Okružná Michalovce

    Tanečný

    Prípravka prípravného štúdia

    16

    Bez zápisného.

     

    Samoplatci:

     1. štúdium pre žiaka tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru alebo odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 35 €/mesiac

     2. štúdium pre žiaka hudobného odboru, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 90 /mesiac

     3. štúdium pre žiaka tanečného odboru DFS Zemplínik, ktorý je samoplatcom, teda nemá podpísané čestné vyhlásenie na započítanie žiaka do zberu údajov 30 €/mesiac

     4. Zápisné samoplatci neuhrádzajú.


    Hra na obligátny nástroj je spoplatnená sumou 10 €/žiak/mesiac. Oslobodení od poplatku sú žiaci 3. ročníka 1. časti I. stupňa vyššie, ktorí reprezentujú školu, resp. sa venujú nástroju, ktorý je potrebné obsadiť v školských súboroch.

     

    Termíny vyplatenia príspevku:

    1. Ak žiak vypláca príspevok polročne, termíny vyplatenia sú:

     1. I. polrok – 31.10. 2022 (aj termín pre vyplatenie ročného školného)

     2. II. polrok – 28. 2. 2023

    Príspevok spolu s platobnými údajmi nájde každý rodič vo svojom rodičovskom EduPage konte. Každý žiak má vlastný variabilný symbol. Platby sa pripisujú po skončení kalendárneho mesiaca.

    Číslo účtu: SK19 5600 0000 0042 2719 0003

    V prípade otázok kontaktujte marek.hrdinsky@szustalentum.sk, 0908 113 795.

    Výška príspevkov je platná od 1.9.2022.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje